PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sivas Fen Lisesi


BuLeNT
30.04.2007, 22:29
Amaç
Madde1.Bu yönetmeliğin amacı, Fen Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde2.Bu yönetmelik fen liselerine öğrenci seçimi,kayıt- kabulleri,öğrenci başarısının belirlenmesi,eğitim-öğretim,yönetici ve öğretmen seçimi ve yetiştirilmesi ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde3.Bu yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde4.Bu yönetmelikte geçen ;
a)Bakanlık; Milli Eğitim Bakanlığını,
b)Okul ; Fen Liseleri,
c)Bilim Danışma Grubu; Üniversitelerden görevlendirilecek matematik ve fen alanlarındaki en az dört bilim adamından oluşan grubu,
d)Hazırlık Sınıfı; fen liseslerinde 9.sınıftan önce öğrencilere yabancı dilde dinleme,okuma-anlama,konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,
e)Veli;öğrencinin anne,baba veya vasisi olan kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM


Kuruluş, Amaç ve Görevleri


Kuruluş
Madde5.Fen liseleri yatılı ve karma okullardır.Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenci de bulunabilir.Karma öğretim yapmayan fen lisesi açılamaz.Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki eğitim-öğretim süresi üç yıldır.
Fen Liselerinin Amacı
Madde6.Okul;
a)Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri,matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b)Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c)Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi,bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d)Yeni teknolojileri kullanabilen,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e)Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma,Geliştirme ve Uygulama Çalışmaları


Madde7.Araştırma,geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen Lisesi pilot okul olarak seçilir.Bu okulda Bakanlıkça eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi,yönetici,öğretm en seçimi,öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmeleri ,eğitim alt yapısının iyileştirilmesi,seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmaları yapılır.
Bilim danışma grubu,bu maddede öngörülen işlevlerin yerine getirilmesinde Bakanlıkla işbirliği içinde çalışır.Bu işbirliğinin esasları Bakanlık ve üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.
Bakanlıkça,Ankara Fen Lisesi'nde araştırma,geliştirme ve uygulama etkinliklerine 1999-2000 öğretim yılında başlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Kontenjan,Başvuru,Giriş Sınavı,Kayıt-Kabul,Okuldan Ayrılan Öğrenciler
Kontenjan


Madde8.Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı,bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez. Ancak Hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir. Başvuru Koşulları
Madde9.Giriş sınavına,ilköğretim 8.sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden;6.,7.sınıflarda Türkçe,matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 4(dört)olanlar başvurabilir. İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme koşulları taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Madde11.Kendi istekleri ile okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler.Ancak,hazırlık sınıfı öğrencileri,kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul süresi içerisinde kayıt-kabul koşullarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı

Öğretim Programları
Madde 12.Fen liselerinde bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.Fen programlarında laboratuar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.
Fen Derslerinin Ağırlığı
Madde 13.10. ve 11.sınıflarda matematik ve fen derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatlerinin toplamının %60'ından az olamaz.


ALTINCI BÖLÜM

Seviye Belirleme Sınavı,Başarının Değerlendirilmesi,

Seminer ve Proje Çalışmaları
Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam Madde14.Dokuzuncu sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler,okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar.Bu sınavda en az "geçer" not alan öğrenciler,başarılı sayılarak 9. sınıfa devam ettirilirler.
Başarının Değerlendirilmesi
Madde15.Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki dersler sınıf geçmeyi etkilemez.Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler,ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler.İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.
Bu okulların,9.10.ve11. sınıflarında ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı,matematik ve fen derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.
Proje ve Seminer Çalışmaları
Madde16.Her öğrencinin öğrenim süresince bireysel veya grup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur.Projeler puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.
Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul yönetimince uygun bulunan öğrenciler,öğretmenlerinin sorumluluğunda bu çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar...


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Nakil
Madde21.Bu okullar arsında genel olarak öğrenci nakli yapılmaz.Ancak can güvenliği ve doğal afetler nedenleri ile sağlık durumlarının acil olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen öğrencilerin nakli,sınıf ve okulun genel kontenjanının aşılmaması ve öğrencinin giriş puanının nakletmek istediği okulun giriş puanından az olmaması halinde bakanlıkça yapılır.
Geçici Madde 1 Bazı derslerinin öğretimini yabancı dille yapan resmî/özel ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler doğrudan 9.sınıfa devam ettirilirler.

_DuMaN_58
01.05.2007, 07:49
Paylaşımın İçin Saol, Ellerine Saglık

arikarinkuchi
18.10.2007, 07:18
fen lisesinde olmek isterdim
ama olsun anadolu lisesi yetiyor bana :D